همکاری با ما

گروه رسانه ای عصر اعتماد بر اساس نیاز بخش های محتوایی و اجرایی، نیروهای شایسته را بکارگیری می نماید و رزومه‌هایی که از طریق ایمیل سازمانی jobs@asretemad.ir تکمیل و دریافت گردد بررسی می‌شود.

بعد از بررسی رزومه‌ها، از افرادی که دارای شرایط مورد نیاز باشند، برای مصاحبه دعوت بعمل خواهد آمد.

تقاضای همکاری صرفا با ارسال رزومه از طریق ایمیل سازمانی گروه انجام خواهد شد.

پس از بررسی رزومه‌ها، از متقاضیانی که دارای شرایط احراز شغل مورد نیاز باشند از سوی مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی برای انجام مصاحبه بصورت تماس تلفنی دعوت خواهد شد.

ارسال رزومه برای عصر اعتماد هیچ گونه تعهدی ایجاد نمی نماید.

مطالب مندرج در سایر وب‌سایت‌ها و نشریات کاریابی و استخدامی به هیچ وجه مورد تایید عصر اعتماد نیست.

عصر اعتماد با متقاضیان از طریق پیامک یا ایمیل تماس نمی گیرد. لطفا به این گونه تماس ها پاسخ ندهید.